KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Chăn nuôi

(15/02/2023)

Năm học

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

1

HK1

16 TC

Z05005

Triết học Mác – Lênin

3

A05008

Giáo dục thể chất 1

1

A05041

Hoá học đại cương A

3

F05010

Tiếng Anh 1

3

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An Ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

G05097

Tin học cơ sở

3

HK2

16 TC

F05011

Tiếng Anh 2

3

A05009

Giáo dục thể chất 2

1

D05001

Sinh học đại cương-NN

3

D06099

Sinh lý gia súc

4

D06097

Chọn giống gia súc

3

Z06002

Công tác Quốc phòng- An ninh

2

HK3

12 TC

D06052

Vi sinh học đại cương-NN

3

D06098

Cơ thể học gia súc

3

D07186

Công nghệ thức ăn gia súc

3

Z06003

Quân sự chung

1

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

2

2

HK4

13 TC

D06066

Tổ chức học động vật

3

D06100

Dinh dưỡng vật nuôi

4

F05012

Tiếng anh 3

3

A05010

Giáo dục thể chất 3

1

A05005

Pháp luật đại cương

2

HK5

12 TC

D06065

Di truyền học

3

D07107

Tiếng anh chuyên ngành

2

Z05006

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

D07103

Chăn nuôi heo

3

Học phần tự chọn

2

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

2

A05015

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2

A05014

Logic học đại cương

2

 

HK6

12 TC

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

D06070

Miễn dịch học

3

D06072

Sinh lý bệnh thú y

2

Học phần tự chọn

5

D06073

Giải phẩu bệnh lý

3

D06012

Sinh lý động vật thuỷ sản

3

D06074

Vệ sinh chăn nuôi thú y

2

3

HK7

10 TC

D07102

Chăn nuôi gia cầm

3

D06071

Chẩn đoán lâm sàng

2

D06069

Dược lý thú y

3

C06012

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

HK8

12 TC

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

D07096

Sản khoa gia súc

3

D07185

Thụ tinh nhân tạo

3

D06060

Thống kê sinh học

2

Học phần tự chọn

2

D07114

Chăn nuôi ong

2

D07115

Công nghệ sinh học vật nuôi

2

HK9

11 TC

D07116

Tin học ứng dụng trong chăn nuôi

2

D07104

Chăn nuôi gia súc nhai lại

3

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Học phần tự chọn

4

D08027

Quản lý sản xuất chăn nuôi

2

D07052

Khuyến nông

2

D07117

Maketing nông nghiệp

2

4

HK10

12 TC

D07099

Ngoại khoa gia súc

4

D07184

Bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm

4

Học phần tự chọn

4

D07112

Độc chất học thú y

2

D07113

Dịch tể học

2

D07111

Chẩn đoán cận lâm sàng

2

HK11

14 TC

D08029

Chăn nuôi chó, mèo

2

D07100

Nội khoa gia súc

4

D07098

Bệnh ký sinh

4

D07118

Thực tập giáo trình

4

 

HK12

11 TC

D07101

Kiểm nghiệm sản phẩm động vật

3

D07105

Thực hành chăn nuôi tốt (GAHP)

2

D07108

Luật thú y

2

D07119

Thực tập thực tế

4

5

HK13

10 TC

Học phần tự chọn

10

D28003

Luận văn tốt nghiệp-CN

10

D08024

Chăn nuôi chuyên ngành

3

D08025

Thú y chuyên ngành

3

D08026

Bệnh thú hoang dã

2

D08028

Bệnh chó, mèo

2

D08030

Bệnh dinh dưỡng gia súc

2