KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

(15/02/2023)

Học kỳ

Tổng số tín chỉ

STT

Mã HP

Tên học phần

LT

TH, TN

Đồ án

TT

Điều kiện

Tiên quyết

Học trước

Song hành

1

11
TC

1

Z05005

Triết học Mác – Lênin

45

2

A05039

Vật lý đại cương (LT+TH)

30

30

3

A05026

Giải tích

45

4

E06206

Nhập môn ngành CNKTOT

30

5

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An ninh của ĐCS Việt Nam

45

2

12
TC

1

A05008

Giáo dục thể chất 1

30

2

A05005

Pháp luật đại cương

30

3

E06210

Cơ học lý thuyết

45

4

A05030

Đại số tuyến tính

30

5

F05010

Tiếng Anh 1

45

Chọn 1 trong 3 học phần

6

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

30

7

H06001

Sinh thái học môi trường

30

8

A05014

Logic học đại cương

30

3

12
TC

1

E06016

Sức bền vật liệu (LT&BTL)

45

30

 

2

E06003

Họa hình - Vẽ kỹ thuật

45

3

E06207

Dung sai và kỹ thuật đo

30

E06003

4

F05011

Tiếng Anh 2

45

F05010

5

Z06002

Công tác QP – AN

30

Z06001

4

11
TC

1

A05009

Giáo dục thể chất 2

30

A05008

2

E06201

Vật liệu học (LT+TH)

30

30

A05039

 

3

E06210

Lập trình tính toán trong kỹ thuật (LT + TH)

30

30

4

E06202

Nguyên lý- chi tiết máy

45

Chọn 1 trong 2 học phần

5

E06208

Ma sát học

30

6

E06209

Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng

30

5

11
TC

1

A05010

Giáo dục thể chất 3

30

A05009

2

Z05006

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

30

Z05005

3

E06204

Kỹ thuật nhiệt

30

A05039

4

E06205

Kỹ thuật thủy – khí

30

A05039

5

E27201

Lý thuyết ô tô

30

E06202

6

F05012

Tiếng Anh 3

45

F05011

6

 

11
TC

1

Z06003

Quân sự chung

14

16

Z06002

2

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

4

56

Z06003

3

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

30

Z05006

4

E06102

Phương pháp nghiên cứu khoa học

30

5

E06015

Kỹ thuật điện - điện tử (LT+TH)

30

30

Chọn 2 trong 4 học phần

6

E27223

Máy nâng chuyển

30

7

E27224

Năng lượng mới dùng cho ô tô

30

8

E27219

Ứng dụng máy tính trong tính toán ô tô

30

9

E27220

Dao động và tiếng ồn

30

7

12
TC

1

E06203

Vẽ kỹ thuật ô tô (LT&BTL)

15

30

E06003

2

E27202

Cấu tạo ô tô

45

E27201

3

E27204

Động cơ đốt trong

45

E27201

4

E27216

Kỹ thuật đồng sơn ô tô

30

5

E27213

Tiếng Anh chuyên ngành

30

E27201

8

12
TC

1

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

30

Z05006

2

E27203

Tính toán ô tô

30

30

E27201

3

E27206

Hệ thống điện động cơ

30

E27204

4

E27208

Điện - điện tử ô tô

45

E27201

5

E27205

Hệ thống thủy - khí ô tô

30

E27201

9

11
TC

1

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam

30

A05003

1

E27209

Điều khiển tự động ô tô

45

 

E27208

2

E27211

Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô

45

E27208

4

E27213

Thực tập thợ cơ khí

135

10

12
TC

1

E27215

An toàn và thiết bị xưởng ô tô

30

2

E27212

Kỹ thuật sửa chữa ô tô

45

30

E27211

3

E27210

Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô

45

E27209

4

E27229

Thực tập động cơ ô tô

135

E27204

11

12
TC

1

E27231

Thực tập điện- điện tử và điều khiển ô tô

135

E27210

 

2

E27232

Thực tập chẩn đoán và đăng kiểm ô tô

135

E27211

Chọn 3 trong 5 học phần

3

E06211

Nhập môn quản trị học

30

4

E06212

Kế hoạch khởi nghiệp

30

5

E27221

Công nghệ chế tạo máy

30

6

E27222

Thí nghiệm động cơ ô tô

30

7

E27225

Kỹ thuật bảo trì

30

8

E27226

Kỹ thuật lái ô tô

30

12

13
TC

1

E27207

Xe chuyên dụng

30

E27205

2

E27227

Ô tô điện và hybrid

45

3

E27209

Quản lý dịch vụ ô tô

30

E27212

4

E27230

Thực tập khung, gầm và thân vỏ ô tô

135

5

E27233

Thực tập tốt nghiệp

135

E27212

 

13

Lựa chọn 1: Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

10 TC

1

E28201

Khoá luận tốt nghiệp

450

Lựa chọn 2: Thực hiện Chuyên đề thay thế

10 TC

2

E28202

Chuyên đề tốt nghiệp 1

225

3

E28203

Chuyên đề tốt nghiệp 2

225