KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

(17/02/2023)

Học kỳ

Tổng số tín chỉ

STT

Mã HP

Tên học phần

LT

TH, TN

Đồ án

TT

Điều kiện

Tiên quyết

Học trước

Song hành

1

12
TC

1

Z05005

Triết học Mác - lênin

45

 

 

 

2

F05010

Tiếng Anh 1

45

 

 

 

3

A05026

Giải tích

45

 

 

 

4

E06001

Cơ học lý thuyết

45

 

 

 

5

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An ninh của ĐCS Việt Nam

45

 

 

 

2

11
TC

1

A05008

Giáo dục thể chất 1

30

 

 

 

2

E06016

Sức bền vật liệu (LT&BTL)

45

30

 

 

 

3

A05030

Đại số tuyến tính

30

 

 

 

4

A05039

Vật lý đại cương (LT+TH)

30

30

 

 

 

Chọn 1 trong 3 học phần

5

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

30

 

 

 

6

H06001

Sinh thái học môi trường

30

 

 

 

7

A05014

Logic học đại cương

30

 

 

 

3

10
TC

1

Z05006

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

30

Z05005

 

 

2

E27005

An toàn lao động

30

 

 

 

3

E06013

Vật liệu xây dựng (LT+TH)

30

30

 

 

 

4

F05011

Tiếng Anh 2

45

F05010

 

 

5

Z06002

Công tác QP - AN

30

Z06001

 

 

4

11
TC

1

A05009

Giáo dục thể chất 2

30

A05008

 

 

2

A05005

Pháp luật đại cương

30

 

 

 

3

E06003

Họa hình - Vẽ kỹ thuật

15

30

 

 

 

4

G05097

Tin học cơ sở (LT+TH)

30

30

 

 

 

5

E27007

Địa chất công trình

30

 

 

 

Chọn 1 trong 2 học phần

6

E26002

Cấp thoát nước

30

 

 

 

7

E26003

Kỹ thuật điện

30

 

 

 

5

12
TC

1

A05010

Giáo dục thể chất 3

30

A05009

 

 

2

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

30

Z05006

 

 

3

E06004

Vẽ xây dựng (LT&BTL)

15

30

 

E06014

 

4

F05012

Tiếng Anh 3

45

F05011

 

 

5

E06017

Cơ học kết cấu 1 (LT&BTL)

30

30

 

E06001

E06016

 

Chọn 1 trong 2 học phần

6

A07001

Luật xây dựng

30

 

 

 

7

E27008

Quản lý dự án xây dựng

30

 

 

 

6

10
TC

1

Z06003

Quân sự chung

14

16

Z06002

 

 

2

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

4

56

Z06003

 

 

3

E06012

Cơ học đất (LT+TH)

30

30

 

E06016

 

4

E27012

Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính

15

30

 

 

 

5

E06018

Cơ học kết cấu 2 (LT&BTL)

30

30

 

E06017

 

Chọn 1 trong 2 học phần

6

H07036

Đánh giá tác động môi trường - KTCN

30

 

 

 

7

E27009

Quy hoạch đô thị

30

 

 

 

7

11
TC

1

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

30

Z05005

Z05006

 

 

2

E27014

Nguyên lý thiết kế kiến trúc (LT&BTL)

15

30

 

 

 

3

E07001

Nền móng

45

 

E06012

 

4

E07002

Đồ án nền móng

30

 

E06012

 

5

E07003

Kết cấu bê tông cốt thép 1

45

 

E06017

 

8

11
TC

1

E07005

Kết cấu thép 1

45

 

E06017

 

2

E07006

Đồ án kết cấu thép 1

30

 

E06017

 

3

E07004

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1

30

 

E06017

 

4

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản
Việt Nam

30

A05003

 

 

5

E27021

Phương pháp nghiên cứu khoa học

30

 

 

 

6

E07019

Cấu tạo kiến trúc

30

 

 

 

9

10
TC

1

E07014

Thực tập công nhân

180

 

E27005

 

2

E27013

Tin học ứng dụng trong XD

15

30

 

 

 

3

E07013

Máy xây dựng

30

 

 

 

4

E07016

Dự toán

15

30

 

E07003

 

10

11
TC

1

E27001

Kết cấu bê tông cốt thép 2

45

 

E07003

 

2

E27002

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2

30

 

E07003

 

3

E07020

Đồ án cấu tạo kiến trúc

30

 

 

 

4

E27003

Kết cấu thép 2

45

 

E07005

 

5

E07010

Trắc địa  (LT)

30

 

 

 

6

E07011

Trắc địa  (TH)

30

 

 

 

11

11
TC

1

E07007

Kỹ thuật thi công

45

 

 

 

2

E07008

Đồ án kỹ thuật thi công

30

 

 

 

3

E27004

Đồ án kết cấu thép 2

30

 

E07005

 

4

E27015

Kết cấu bê tông cốt thép 3

30

 

E27001

 

5

E07017

Tiếng Anh chuyên ngành

30

 

F05010

F05011

F05012

 

Chọn 1 trong 2 học phần

6

E27017

P.P phần tử hữu hạn

30

 

E06017

 

7

E27018

Động lực học công trình

30

 

 

 

12

10
TC

1

E07015

Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng

180

 

E07014

 

2

E27010

Nhà cao tầng

30

 

E27001

 

3

E27011

Công trình trên nền đất yếu

30

 

E27007

 

4

E27016

Trang thiết bị công trình

30

 

 

 

13

10
TC

1

E07009

Tổ chức thi công

30

30

 

E07007

 

2

E27023

Kỹ thuật thi công nền móng nhà cao tầng

30

 

E07007

 

3

E27024

Giám sát và kiểm định công trình xây dựng

30

 

 

 

4

E27022

Thực hành kết cấu

30

 

E06017

 

Chọn 1 trong 2 học phần

5

E27019

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước

30

 

 

 

6

E27020

Kết cấu liên hợp thép và bê tông

30

 

 

 

14

Lựa chọn 1: Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

10 TC

1

E28001

Khoá luận tốt nghiệp

450

 

 

 

Lựa chọn 2: Thực hiện chuyên đề thay thế

10
TC

Chuyên đề bắt buộc

2

E28002

Chuyên đề tốt nghiệp

180

 

 

 

3

E28003

Chuyên đề kết cấu 1

90

 

 

 

4

E28005

Chuyên đề nền móng

90

 

 

 

Chuyên đề tự chọn: chọn 1 trong các chuyên đề dưới đây

5

E28004

Chuyên đề kết cấu 2

90

 

 

 

6

E28006

Chuyên đề dự toán

90

 

 

 

7

E28007

Chuyên đề kỹ thuật thi công

90

 

 

 

8

E28008

Chuyên đề tổ chức thi công

90