KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Công nghệ Sinh học

(13/02/2023)

HỌC KỲ

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

ĐKTQ

HK 1

13TC

Học phần bắt buộc

13

 

Z05005

Triết học Mác - Lenin

3

 

D05001

Sinh học đại cương - NN

3

 

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

A05005

Pháp luật đại cương

2

 

A05040

Vật lý đại cương B

2

 

A05008

Giáo dục thể chất 1

-

 

HK 2

13TC

Học phần bắt buộc

13

 

Z05006

Kinh tế chính trị Mác - Lenin

2

 

G05097

Tin học cơ sở

3

 

A05041

Hóa học đại cương A

3

 

D05004

Tế bào học

2

 

F05011

Tiếng Anh 2

3

 

A05009

Giáo dục thể chất 2

-

 

Z06001

Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCSVN

-

 

HK 3

13TC

Học phần bắt buộc

13

 

Z05007

Chủ nghĩa xã hội học

2

 

D06085

Thống kê sinh học

3

 

D06052

Vi sinh học đại cương - NN

3

 

C07029

Nhập môn Công nghệ sinh học

2

 

D06061

Cơ sở di truyền học

3

 

Z06002

Công tác quốc phòng - an ninh

-

 

HK 4

12TC

Học phần bắt buộc

12

 

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

F05012

Tiếng Anh 3

3

 

C06012

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

C07030

An toàn trong thực phẩm và môi trường

2

 

D06053

Sinh hóa - NN

3

 

A05010

Giáo dục thể chất 3

-

 

HK 5

13TC

Học phần bắt buộc

13

 

Z05008

Lịch sử Đảng CSVN

2

 

D06094

Virus học đại cương

3

 

D06082

Sinh lý thực vật

3

 

C06017

Phương pháp phân tích vi sinh vật

2

 

C06018

TH. Phương pháp phân tích vi sinh vật

1

 

D06103

Chất điều hòa sinh trưởng

2

 

Z06003

Quân sự chung

-

 

HK 6

12TC

Học phần bắt buộc

12

 

D07077

Nuôi cấy mô tế bào thực vật

3

 

D06105

CNSH trong xử lý nước thải

2

 

D06096

Tiếng Anh chuyên ngành - CNSH

3

 

D07173

Hoạt chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

4

 

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

-

 

HK 7

12TC

Học phần bắt buộc

9

 

D06075

Sinh học phân tử

2

 

C06010

TH. Sinh học phân tử

1

 

B08018

Khởi sự doanh nghiệp

2

 

D07120

Protein và enzyme học

2

 

D07172

TH. Protein và enzyme học

2

 

Học phần tự chọn

3

 

D07005

Di truyền và chọn giống thủy sản

3

 

D07183

Vi sinh trong an toàn thực phẩm

3

 

HK 8

12TC

Học phần bắt buộc

9

 

D07162

Vi sinh vật công nghiệp

1

 

D07163

TH. Vi sinh vật công nghiệp

2

 

D07177

Vi khuẩn gây bệnh trong thủy sản

2

 

C07050

CNSH trong chọn giống thực vật

2

 

D06104

Nhập môn công nghệ miễn dịch

2

 

Học phần tự chọn

3

 

D07178

Nấm học

2

 

D07179

TH. Nấm học

1

 

D07182

CNSH Dược

3

 

D07180

Công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

3

 

D07181

Lên men thực phẩm

3

 

HK 9

10

Học phần bắt buộc

9

 

D06107

Thực tế cơ sở - CNSH

2

 

D07164

Tin sinh học

3

 

D07166

Công nghệ di truyền

3

 

Học phần tự chọn

2

 

C07051

CNSH trong thủy sản

2

 

C07048

CNSH trong y dược

2

 

HK 10

10

Học phần bắt buộc

7

 

C07042

Công nghệ sản xuất phân sinh học và phân hữu cơ

2

 

D07123

TH. Công nghệ sản xuất phân sinh học và phân
hữu cơ

1

 

D07165

Nuôi cấy tế bào động vật

4

 

Học phần tự chọn

3

 

D07167

Vi sinh vật và chuyển hóa vật chất trong đất

3

 

D07168

Bảo tồn đa dạng sinh học

3

 

D07169

Sinh học phân tử cây trồng

3

 

HK 11

10

Học phần bắt buộc

10

 

D07170

Thực tập ngành nghề 1 - CNSH

4

 

C07031

Bộ gen và ứng dụng

2

 

C07032

TH. Bộ gen và ứng dụng

1

 

D07019

Sản xuất giống và trồng rong biển

3

 

HK 12

10

Học phần bắt buộc

10

 

D07171

Thực tập ngành nghề 2 - CNSH

4

 

D07175

Công nghệ sinh học Tảo

3

 

D07176

Phát triển sản phẩm CNSH

3

 

HK 13

10

Học phần bắt buộc

10

 

C28002

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

Hoặc chọn thay thế

10

 

C08006

Vi sinh học môi trường

2

 

C08007

TH. Vi sinh học môi trường

1

 

B07084

E_marketting

3

 

D08021

Nông nghiệp công nghệ cao

2

 

D08022

Năng lượng sinh học

2

 

D08031

Công nghệ nano sinh học

2

 

D07091

CNSH sau thu hoạch

2

 

D08054

IPM trong bảo vệ thực vật

2

 

D08056

CNSH biển

2

 

D08055

Cây dược liệu

2

 

D08057

Quản lý chất lượng trong CNSH

2