KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Du lịch

(08/02/2023)

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Học phần học trước

I

(10 TC)

Học phần bắt buộc

 

 

Z05005

Triết học Mác – Lênin

3

 

A05046

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

G05097

Tin học cơ sở

3

 

A05008

Giáo dục thể chất 1

1

 

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

Z06002

Công tác Quốc phòng và An ninh

2

 

Z05003

Quân sự chung

3

 

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

1

 

II

(15 TC)

Học phần bắt buộc

 

 

Z05006

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

 

A05005

Pháp luật đại cương

2

 

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

A05056

Dân tộc học đại cương

2

 

A05013

Thực hành văn bản tiếng Việt

2

 

A26112

Tống quan du lịch

2

 

A05009

Giáo dục thể chất 2

1

A05008

A26162

Bản dồ du lịch

2

 

III

(16TC)

Học phần bắt buộc

 

 

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

F05011

Tiếng Anh 2

3

F05010

A05010

Giáo dục thể chất 3

1

A05009

Z05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

A26157

Du lịch tôn giáo – tâm linh

3

 

A26127

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong du lịch

2

 

A27300

Kỹ năng giới thiệu sản phẩm du lịch

2

 

Chọn 1 trong 2 học phần

A26158

Du lịch làng nghề

2

 

A26159

Du lịch cộng đồng và Homestay

2

 

IV (18TC)

Học phần bắt buộc

 

 

F05012

Tiếng Anh 3

3

F05011

A26094

Luật du lịch

3

 

B06018

Kinh tế du lịch

3

 

A27138

Du lịch văn hóa

2

A26112 

A26105

Phong tục và lễ hội ở Việt Nam

3

 

A27299

Thủ tục xuất nhập cảnh

2

 

A26111

Tổng quan Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

2

 

V

(18TC)

Học phần bắt buộc

 

 

A26160

Tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp trong du lịch

2

 

A26161

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch

3

F05012

B07044

Công nghệ phục vụ buồng, bàn và quầy bar

3

 

B07045

Quản trị ẩm thực

3

 

A27205

Thực tập thực tế

3

 

A26107

Văn hóa thế giới

2

 

Chọn 1 trong 2 học phần

A26163

Văn hóa các dân tộc Việt Nam

2

 

A26129

Quy hoạch du lịch

2

 

VI

(16 TC)

B07039

Quản trị kinh doanh hãng lữ hành

3

 

A27160

Văn hóa trang phục Việt Nam

2

 

B07036

Thiết kế và điều hành Tour du lịch

3

 

A27206

Địa lý du lịch Việt Nam

2

 

A27158

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

2

 

A27139

Du lịch sinh thái

2

 

A27142

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

2

 

VII (14TC)

A27147

Địa lý du lịch Thế giới

2

A27206

A27157

Danh nhân đất Việt

2

 

A27214

Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

2

 

A05038

Di tích thắng cảnh Việt Nam

2

 

A27215

Thực hành nghiệp vụ lữ hành

2

B07039

A27143

Kỹ năng thuyết minh du lịch

2

 

Chọn 1 trong 2 học phần

A27161

Lữ hành nội địa và quốc tế

2

 

A27216

Y tế du lịch

2

 

VIII (14TC)

Chọn 1 trong 2: Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học phần thay thế (nếu không chọn làm khóa luận)

A27217

Thực tập tốt nghiệp

4

 

A28001

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

Học phần thay thế

 

 

A28002

Du lịch bền vững

3

 

A28003

Tổ chức sự kiện và du lịch MICE

2

 

B08027

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

3

 

A28004

Du lịch biển đảo

2