KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Giáo dục Tiểu học

(09/02/2023)

Năm

Học kỳ

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Điều kiện

1

1

10TC

Học phần bắt buộc

08

 

Z05005

Triết học Mác – Lênin

3

 

A27306

Lý luận dạy học ở Tiểu học

2

 

G05097

Tin học cơ sở

3

 

Học phần tự chọn

2

 

A26192

Rèn luyện chữ viết ở Tiểu học

2

 

A05060

Xã hội học đại cương

2

 

A05015

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

2

 

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

2

 

2

15TC

Học phần bắt buộc

13

 

Z05006

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

Z05005

A05012

Tâm lý học đại cương

2

 

A05008

Giáo dục thể chất 1

1

 

A26005

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

1

 

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An Ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

A26186

Dạy học trải nghiệm ở Tiểu học

2

 

A05011

Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT

2

 

Học phần tự chọn

2

 

A26194

Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở Tiểu học

2

 

A05014

Logic học đại cương

2

 

A05047

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

2

 

A27328

Phát triển năng lực tư duy qua dạy học toán

2

 

3

 13TC

Học phần bắt buộc

13

 

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Z05006

Z06002

Công tác Quốc phòng an ninh

2

Z06001

A27305

Tâm lý học sư phạm Tiểu học

3

A05012

A27308

Giáo dục hòa nhập

2

 

A05009

Giáo dục thể chất 2

1

A05008

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

2

1

17TC

Học phần bắt buộc

15

 

A26183

Cơ sở Tự nhiên – Xã hội

2

 

A05005

Pháp luật đại cương

2

 

F05011

Tiếng Anh 2

3

F05010

A26189

Tiếng việt 1 Tiểu học

2

 

A26002

Giáo dục học

3

A27305

Z06003

Quân sự chung

2

Z06002

A05010

Giáo dục thể chất 3

1

A05009

Học phần tự chọn

2

 

A26191

Ứng dụng CNTT trong dạy học ở Tiểu học

2

 

A27326

Rèn luyện kỹ năng thực hành Tiếng Việt

2

 

A27327

Phát triển năng lực cảm thụ qua dạy học Tiếng Việt

2

 

 

 

2

14TC

 

Học phần bắt buộc

14

 

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Z05007

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

2

Z06003

A27317

PP dạy học Khoa học Tự nhiên và Xã hội

2

A26183

A26190

Tiếng việt 2 -Tiểu học

2

 

A26185

Hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học

2

A26002

A27315

Phương pháp dạy học Toán 1- Tiểu học

2

 

A27257

Phương pháp dạy học tiếng Việt 1 Tiểu học

2

 

3

14TC

Học phần bắt buộc

14

 

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

A26016

Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp

2

 

A26181

Toán sơ cấp ở Tiểu học

2

 

A27312

Phương pháp dạy học tiếng Việt 2 Tiểu học

3

A26190

A27313

Công nghệ và PP dạy học Công nghệ ở Tiểu học

2

 

A27316

PP dạy học Toán 2- Tiểu học

3

A27262

3

1

14TC

Học phần bắt buộc

12

 

A26004

Giáo dục so sánh – GD bền vững

2

A26002

A27318

Tập giảng Tiếng Việt ở Tiểu học

2

A27312

A27319

Tập giảng Toán ở Tiểu học

2

A27316

A27322

Đánh giá kết quả học tập Giáo dục Tiểu học

2

A27312

A27316;  A27317; 

A26187

Phát triển chương trình giáo dục Tiểu học

2

 

A27321

Rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm

2

 

Học phần tự chọn

2

 

A26193

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

2

 

A27329

Bồi dưỡng HS năng khiếu Toán ở Tiểu học

2

 

A27330

Bồi dưỡng HS năng khiếu Tiếng Việt ở Tiểu học

2

 

A28049

Các phương pháp suy luận Toán học ở Tiểu học

2

 

2

 11TC

Học phần bắt buộc

11

 

A27307

Môi trường và giáo dục môi trường ở tiểu học

2

 

A27314

Đạo đức và PP dạy học Đạo đức ở Tiểu học

2

 

F05012

Tiếng Anh 3

3

F05011

A27323

Phương pháp công tác đội ở Tiểu học

2

 

A27324

Thực tập sư phạm– GDTH 1

2

 

3

12TC

Học phần bắt buộc

12

 

A27320

Anh văn chuyên ngành Tiểu học

2

 

A27309

Văn học thiếu nhi

2

A26189

A26180

Số học

2

 

A26188

Sinh lý và bệnh lý ở trẻ em ở Tiểu học

2

 

A26187

Xác suất thống kê- GDTH

   2

 

A27310

Dạy học tác phẩm Văn học theo thể loại – Tiểu học

2

 

4

 

 

1

13TC

Học phần bắt buộc

3

 

A27325

Thực tập sư phạm 2– GDTH

3

A27324;  A27318;  A27319

Học phần tự chọn

  10

 

A28040

Khóa luận tốt nghiệp – GDTH

10

>=105TC

A28041

Tiểu luận tốt nghiệp – GDTH

4

>=105TC

A28042

Trò chơi sư phạm trong DH toán Tiểu học

2

 

A28045

PPDHTV cho HS dân tộc ở Tiểu học

2

 

A28046

Dạy học chính tả ở tiểu học theo đặc điểm phương ngữ

2

 

A28047

Từ vựng học

2

 

A28048

Phân tích tác phẩm văn học dân gian trong trường Tiểu học

2

 

A28043

Mỹ thuật và PP dạy học Mỹ thuật

2

 

A28044

Âm nhạc và  PP dạy học Âm nhạc

2