KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Kế toán

(13/02/2023)

Học kỳ

Mã HP

Tên học phần

Số TC

ĐIỀU KIỆN

Tiên quyết

Học trước

Song hành

1

(16 TC)

A05027

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

 

 

A05005

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

 

 

B06001

Kinh tế vi mô

3

 

 

 

A05008

Giáo dục thể chất 1

 1

 

 

 

Z05001

Đường lối Quốc phòng và An Ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

 3

 

 

 

G05097

Tin học cơ sở

3

 

 

 

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

 

2

 

 

 

A05014

Logic học đại cương

 

 

 

2

(15 TC)

Z05005

Triết học Mác - Lênin

3

 

 

 

B06002

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

 

F05011

Tiếng Anh 2

3

 

F05010

 

B06004

Nguyên lý kế toán

3

 

 

 

B06003

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

A05027

 

A05009

Giáo dục thể chất 2

 1

 

A05008

 

Z05002

Công tác quốc phòng an ninh

2

 

 

 

3

(17 TC)

Z05006

Kinh tế chính trị Mác Lênin

2

 

Z05005

 

B07001

Kế toán tài chính 1

3

 

B06004

 

B06016

Tài chính - tiền tệ

3

 

 

 

B06005

Marketing căn bản

3

 

 

 

B06008

Quản trị học

3

 

 

 

F05012

Tiếng Anh 3

3

 

F05011

 

Z05003

Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

 3

 

 

 

A05010

Giáo dục thể chất 3

 1

 

A05009

 

4

(16 TC)

Z05007

Chủ nghĩa xã hội Khoa học

2

 

Z05005

 

B06017

Tài chính doanh nghiệp

3

 

B06016

 

B26015

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

 

 

 

B07002

Kế toán tài chính 2

3

 

B07001

 

A05045

Toán kinh tế

2

 

 

 

B06014

Thuế

3

 

B06004

 

Z05004

Hiểu biết chung về quân, binh chủng

1

 

 

 

5

(16 TC)

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh  

2

 

Z05005,

Z05006

 

B07088

Hệ thống thông tin kế toán 1

2

 

B06004

 

B07003

Kế toán tài chính 3

3

 

B07002

 

B27021

Luật kế toán

2

 

 

 

B06006

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

 

 

 

B27007

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

 

 

 

B06010

Kinh tế lượng

2

 

B06003

 

B26018

Thị trường chứng khoán

 

 

 

B26016

Thống kê doanh nghiệp

 

B06003

 

6

(16 TC)

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

2

 

A05003

 

B07089

Hệ thống thông tin kế toán 2

4

 

B07088

 

B27004

Kế toán tài chính 4

3

 

B07003

 

B07015

Kiểm toán căn bản

3

 

B07003

 

B27030

Chuyên đề kế toán thuế

2

 

B06014

 

B06061

Quản trị nhân lực

2

 

B06008

 

B26017

Kinh doanh xuất nhập khẩu

 

 

 

7

(15 TC)

 

 

B07006

Kế toán quản trị

3

 

B06004

 

B07016

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

3

 

B07003

 

B07005

Kế toán chi phí

3

 

B07003

 

B07022

Thực tập ngành nghề

4

 

 

 

B27031

Định giá trị doanh nghiệp

2

 

B06017

 

B27032

Lập và thẩm định dự án đầu tư

 

 

 

8

(10 TC)

B28001

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

 

Hoặc học các học phần thay thế

 

 

 

B08009

Kế toán hành chính sự nghiệp

2

 

 B06004

 

B28004

Kế toán quốc tế

2

 

 B06004

 

B08010

Kế toán ngân hàng

3

 

 B06004

 

B28006

Kiểm toán nâng cao

3

 

B07015