KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Luật

(13/02/2023)

Năm học

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Điều kiện

I

I

12TC

Học phần bắt buộc

10

 

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

A05008

Giáo dục thể chất 1 *

-

 

A05014

Logic học đại cương

2

 

A26080

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

2

 

G05097

Tin học cơ sở

3

 

Z06001

Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐCSVN *

-

 

Học phần tự chọn

2

 

A05012

Tâm lý học đại cương

2

 

II
14TC

Học phần bắt buộc

12

 

A05009

Giáo dục thể chất 2 *

-

A05008

Z05005

Triết học Mác - Lê nin

3

 

A26081

Lý luận về nhà nước và pháp luật

3

 

F05011

Tiếng anh 2

3

F05010

(2)

A26082

Luật Hiến pháp

3

 

Học phần tự chọn

2

 

A05060

Xã hội học đại cương

2

 

III
14TC

Học phần bắt buộc

14

 

A26085

Luật hành chính

3

A26081, A26082 (2)

A26088

Luật Dân sự 1

2

A26081, A26082 (2)

F05012

Tiếng Anh 3

3

F05011

(2)

A26086

Luật Hình sự 1

2

A26081, A26082 (2)

A27090

Luật Hôn nhân và gia đình

2

A26088 (2)

B06008

Quản trị học

2

 

Z06002

Công tác quốc phòng và an ninh *

-

Z06001

 

II

I
13TC

Học phần bắt buộc

11

 

A26089

Luật Dân sự 2

2

A26088
(2)

Z06003

Quân sự chung *

-

Z05002

A26090

Luật Thương mại

3

A26088

(2)

Z05006

Kinh tế chính trị Mác Lê nin

2

Z05005

A26083

Phương pháp nghiên cứu khoa học luật

2

 

A26087

Luật Hình sự 2

2

A26086
(2)

Học phần tự chọn

2

 

A05015

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

II
11TC

Học phần bắt buộc

7

 

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật *

-

Z05003

A27100

Luật Thương mại quốc tế

2

A26090 (2)

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Z05005

A26091

Luật Lao động

3

A26089, (2)

Học phần tự chọn

4

 

A27104

Luật Sở hữu trí tuệ

2

A26089 (2)

B06037

Quản trị văn phòng

2

B06008
(2)

III
11TC

Học phần bắt buộc

11

 

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Z05005,

Z05006

A27097

Luật Tố tụng hành chính

2

A26085

(2)

A27098

Luật Tố tụng hình sự

2

A26087 (2)

A27099

Luật tố tụng dân sự

3

A27090, A26091, A26090 (2)

A05010

Giáo dục thể chất 3 *

-

A05009

A27132

Quyền con người

2

 

III

I
11TC

Học phần bắt buộc

9

 

Z05008

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

A05003

A27095

Công pháp quốc tế

3

A26081,

A26082 (2)

A27092

Pháp luật về thuế

2

A26085, A26089, A26090 (2)

A27107

Tiếng Anh chuyên ngành luật

2

F05012

Học phần tự chọn

4

 

A27102

Luật học so sánh

2

 

A27109

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

2

A26090

(2)

II
12TC

Học phần bắt buộc

10

 

A27124

Thực tập chuyên ngành luật

4

>= 90 TC

A27096

Tư pháp quốc tế

3

A26089, A26090, A26091, A27099

(2)

A27093

Luật Đất đai

3

A26085, A26089, A26090 (2)

Học phần tự chọn

2

 

A27101

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

2

A26081

(2)

III
11TC

Học phần bắt buộc

5

 

A27105

Tội phạm học

2

A26087 (2)

A27091

Luật Tài chính ngân hàng

3

A26089, A26090 (2)

Học phần tự chọn

6

 

A27121

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

2

A26085 (2)

A27094

Luật môi trường

2

A26085, A26089, A26090,

A26085 (2)

A27106

Pháp luật về hội nhập quốc tế

2

 

IV

I
10TC

Lựa chọn 1: Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Luật

A27125

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

Lựa chọn 2: Học các học phần thay thế

A27120

Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng

2

A27093

(2)

A27127

Nghiệp vụ tòa án

2

A27097,

A27098,

A27099

(2)

A27128

Nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật

2

A27097,

A27098,

A27099

(2)

A27119

Pháp luật về công chứng, chứng thực và thừa phát lại

2

A26089 (2)

A27117

Pháp luật về giao dịch bảo đảm

2

A26089 (2)