KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Nuôi trồng thủy sản

(10/02/2023)

Học kỳ

Mã HP

Tên học phần

Số TC

HK 1

12 TC

Học phần bắt buộc

12

D05001

Sinh học đại cương-NN

3

G05097

Tin học cơ sở

3

F05010

Tiếng Anh 1

3

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An Ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

-

D06006

Thực vật ở nước

3

HK 2

14 TC

Học phần bắt buộc

9

Z05005

Triết học Mác - Lênin

3

F05011

Tiếng Anh 2

3

A05008

Giáo dục thể chất 1

-

Z06002

Công tác Quốc phòng và An ninh

-

D06008

Động vật không xương sống ở nước

3

Học phần tự chọn

5

A05040

Vật lý đại cương B

2

H05002

Giáo dục bảo vệ môi trường

3

H27009

Biến đổi khí hậu

3

HK 3

14TC

Học phần bắt buộc

13

Z06003

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

-

Z06004

Hiểu biết chung về quân, binh chủng

-

Z05006

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

F05012

Tiếng Anh 3

3

A05009

Giáo dục thể chất 2

-

A05027

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

D06052

Vi sinh vật học đại cương - NN

3

D06003

Ngư Loại

3

HK 4

13 TC

Học phần bắt buộc

9

D07187

Dinh dưỡng và Thức ăn trong NTTS

4

A05010

Giáo dục thể chất 3

-

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

A05041

Hoá học đại cương A

3

Học phần tự chọn

4

A05013

Thực hành văn bản Tiếng Việt

2

A05014

Logic học đại cương

2

A05005

Pháp luật đại cương

2

HK 5

14 TC

Học phần bắt buộc

14

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

D06102

Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên

4

D06053

Sinh hóa - NN

3

D07005

Di truyền và chọn giống thủy sản

3

D06017

Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

2

HK 6

11 TC

Học phần bắt buộc

11

Z05008

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

C07051

Công nghệ sinh học trong Thủy sản

2

D06060

Thống kê sinh học

2

D06023

Phương pháp nghiên cứu sinh học cá

2

D07003

Công trình và thiết bị trong NTTS

3

HK 7

12 TC

Học phần bắt buộc

8

C06012

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

D07001

Qui hoạch và quản lý NTTS

3

D06018

Quản lý chất lượng nước Nuôi trồng Thủy sản

3

Học phần tự chọn

4

D07032

Quan trắc và cảnh báo môi trường

2

D07026

Ô nhiễm môi trường nước

3

D07029

Vi sinh vật hữu ích

2

HK 8

10 TC

Học phần bắt buộc

10

D06012

Sinh lý động vật thủy sản

3

D06024

Anh văn chuyên ngành thủy sản

2

D06101

TT giáo trình cơ sở

5

HK 9

13 TC

Học phần bắt buộc

13

D07019

Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển

3

D06014

Mô và phôi động vật thủy sản

3

D06010

Sinh thái thủy sinh

3

D07011

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

4

HK 10

13 TC

Học phần bắt buộc

11

D07190

Bệnh học thủy sản

4

D07021

Quản trị doanh nghiệp thủy sản

3

D07191

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

4

Học phần tự chọn

2

C07043

Sinh học miễn dịch

2

D06031

Viễn thám và thông tin địa lý

2

HK 11

4TC

Học phần tự chọn

4

D07022

Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

4

D07023

TT Kỹ thuật Nuôi trồng TS nước mặn, lợ

4

HK 12

10TC

Học phần bắt buộc

8

D07188

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

4

D07189

Kỹ thuật nuôi Động vật thân mềm

4

Học phần tự chọn

2

D06021

Ngư nghiệp đại cương

2

D06028

Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2

HK 13

10 TC

Học phần tự chọn

10

D28001

Khoá luận tốt nghiệp - NTTS

10

D08058

Tiểu luận tốt nghiệp - NTTS

4

D08006

Chuyên đề chuẩn đoán bệnh động vật thủy sản

2

D07024

Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

3

D07027

Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện trong Nuôi trồng thủy sản

3

D08001

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

3

D08003

Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh

3

D08005

Quy hoạch phát triển thủy sản

2

D07030

Kỹ thuật khái thác thủy sản

2

D07031

Thuốc và hóa chất trong thủy sản

2