KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

(07/02/2023)

NĂM HỌC

HỌC KỲ

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

1

HK 1

10 TC

Học phần bắt buộc

6

A05008

Giáo dục thể chất 1

-

F05010

Tiếng anh 1

3

A05042

Hóa học đại cương B

3

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

 -

Học phần tự chọn

4

H06015

Dân số, sức khỏe và môi trường

2

H07029

Du lịch Sinh thái

2

H06006

Thủy lực môi trường

2

HK 2

10 TC

Học phần bắt buộc

10

H06001

Sinh thái học môi trường

2

G05097

Tin học

3

H07031

Thiên tai và quản lý rủi ro

2

A05009

Giáo dục thể chất 2

-

F05011

Tiếng anh 2

3

Z06002

Công tác quốc phòng và an ninh

 -

Học phần tự chọn

-

HK 3

10 TC

Học phần bắt buộc

8

A05005

Pháp luật đại cương

2

Z05005

Triết hoc Mác — Lê nin

3

F05012

Tiếng anh 3

3

A05010

Giáo dục thể chất 3

-

Z06003

Quân sự chung

 -

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

 -

Học phần tự chọn

2

H07025

Quản lý tổng hợp vùng bờ

2

H07016

Độc học môi trường

2

2

HK 4

10 TC

Học phần bắt buộc

10

H06014

Vẽ kỹ thuật và AutoCAD — QLTN&MT

3

H06020

Vi Sinh môi trường

3

Z05006

Kinh tế chính tri Mác — Lênin

2

H27001

Biến đổi khí hậu và năng lượng

2

HK 5

10 TC

Học phần bắt buộc

6

H06010

Hóa môi trường ứng dụng

3

H06021

Bản đồ học và GIS

3

Học phần tự chọn

4

H07039

Kinh tế môi trường

2

H06008

An toàn lao động và vê Sinh môi trường công nghiêp

2

H06017

Lan truyền ô nhiễm trong biển

2

H06031

Kinh tế biển

2

HK 6

10 TC

Học phần bắt buộc

6

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

H07023

Quản lý môi trường nông nghiêp

2

H27004

Quản lý chất lượng môi trường

2

Học phần tự chọn

4

H07004

Kỹ thuật xử lý nước thải

3

H07005

ÐA. Kỹ thuật xử lý nước thải

1

H07010

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất

2

H07028

Quản ký tài nguyên đất ngập nước

2

3

HK 7

10 TC

Học phần bắt buộc

10

H07011

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

H07020

Qun lý tài nguyên đất đai

3

H07021

Quản lý tài nguyên nước

3

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Học phần tự chọn

-

HK 8

10 TC

Học phần bắt buộc

10

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

2

H27010

Quan trắc môi trường

3

H07024

Quản lý môi trường và tài nguyên biển

3

H06013

Anh Văn chuyên ngành QLTN&MT

2

Học phần tự chọn

-

HK 9

11 TC

Học phần bắt buộc

11

H07038

Ðánh giá tác động môi trường

3

H07061

Thực tập ngành nghề QLTN&MT

3

H08001

Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị

2

H08004

Quy hoạch môi trường

3

Học phần tự chọn

-

4

HK 10

10 TC

Học phần bắt buộc

10

H07022

Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ

2

H07018

Kiểm soát ô nhiêm không khí và tiếng ồn

2

H07019

Quản lý tài nguyên rừng

3

H08011

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

3

Học phần tự chọn

-

HK 11

10 TC

Học phần bắt buộc

10

H06012

Luật và chính sách môi trường

2

H07037

Thống kê phép thí nghiêm môi trường

3

H06011

Mô hình hóa môi trường

2

H07026

Quản lý và xử lý chất thåi rắn

3

Học phần tự chọn

-

HK 12

10 TC

Lựa chọn 1:

10

H28002

Khóa luận tốt nghiệp

10

Lựa chọn 2:

10

H08007

Sinh thái sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu

3

H06007

Thủy văn môi trường

2

H08008

Ðánh giá chất lượng đất, nước, không khí

3

H08009

Bảo tồn đa dạng sinh học

2

H08010

Khai thác bền vững tài nguyên biển

3

TỔNG CỘNG

121