KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Quản trị kinh doanh

(13/02/2023)

Năm

Học kỳ

 

Mã học phần

 

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

10TC

(Không bao gồm GDTC&GDQP)

Học phần bắt buộc

10

 

A05005

Pháp luật đại cương

2

 

A05027

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

A05045

Toán kinh tế

2

 

B06001

Kinh tế vi mô

3

 

Z06001

Đường lối Quốc phòng và An Ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

A05008

Giáo dục thể chất 1

1

 

2

12TC

(Không bao gồm GDTC&GDQP)

Học phần bắt buộc

12

 

Z05005

Triết học Mác – Lênin

3

 

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

B06005

Marketing căn bản

3

 

B06002

Kinh tế vĩ mô

3

 

Z06002

Công tác Quốc phòng và an ninh

2

 

A05009

Giáo dục thể chất 2

1

 

3

(12TC)

 

Học phần bắt buộc

9

 

B06008

Quản trị học

3

 

B06004

Nguyên lý kế toán

3

 

G05097

Tin học cơ sở

3

 

Học phần tự chọn

3

 

B06003

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

B06033

Kinh tế quốc tế

3

 

B06016

Tài chính tiền tệ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

10TC

(Không bao gồm GDTC&GDQP)

Học phần bắt buộc

10

 

Z05006

Kinh tế chính trị Mác –Lê nin

2

 

B06014

Thuế

3

 

B06006

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 

F05011

Tiếng Anh 2

3

 

Z06003

Quân sự chung

2

 

A05010

Giáo dục thể chất 3

1

 

 

5

 

10TC

(Không bao gồm GDQP)

 

Học phần bắt buộc

10

 

A07003

Luật kinh tế

2

 

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

B06009

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

F05012

Tiếng Anh 3

3

 

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

2

 

 

6

 

(11TC)

Học phần bắt buộc

11

 

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

B27007

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

 

B07008

Quản trị tài chính

3

 

B06068

Thanh toán quốc tế

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

7

(11TC)

 

Học phần bắt buộc

11

 

B07083

Phân tích hành vi người tiêu dùng

3

 

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

B07030

Quản trị chiến lược

3

 

B07057

Quản trị Marketing

3

 

8

 (12TC)

Học phần bắt buộc

9

 

B07061

Hành vi tổ chức

3

 

B07096

Quản trị chất lượng

3

 

B07054

Quản trị sản xuất

3

 

Học phần tự chọn

3

 

B26015

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

 

B26012

Kinh doanh xuất nhập khẩu

3

 

B06038

Phân tích định lượng trong kinh doanh

3

 

9

(11TC)

Học phần bắt buộc

9

 

B07032

Quản trị công nghệ và đổi mới

3

 

B07071

Quản trị chuỗi cung ứng

3

 

B07077

Quản trị sự thay đổi

3

 

Học phần tự chọn

2

 

B07033

Hệ thống thông tin quản lý

2

 

B07031

Quan hệ công chúng

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

10

(12TC)

Học phần bắt buộc

10

 

B07006

Kế toán quản trị

3

 

B07078

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

 

B07066

Thực tập nghề nghiệp QTKD (08 tuần)

4

 

Học phần tự chọn

2

 

B07081

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

 

B07079

Thương mại điện tử

2

 

11

(10TC)

B28024

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

Hoặc các học phần thay thế

10

 

B08019

Khởi sự doanh nghiệp

2

 

B08025

Quản trị rủi ro trong kinh doanh

3

 

B08020

Nghệ thuật lãnh đạo

3

 

B08017

Đàm phán trong kinh doanh

2