KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Sư phạm Toán

(13/02/2023)

Năm học

Học kỳ

Mã HP

Tên học phần

Số TC

Điều kiện

1

1

15TC

Học phần bắt buộc

15

 

A26016

Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp

2

 

A26018

Đại số tuyến tính – Toán

3

 

Z06001

Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam*

3

 

A27197

Giải tích hàm một biến

2

 

A05012

Tâm lý học đại cương

2

 

G05097

Tin học cơ sở

3

 

2

15TC

Học phần bắt buộc

15

 

Z05005

Triết học Mác – Lênin

3

 

A05008

Giáo dục thể chất 1

1

 

Z06002

Công tác quốc phòng và an ninh*

2

Z06001

A26017

Hình học giải tích

2

 

A26005

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

1

 

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

A26020

Giải tích hàm nhiều biến

3

A27197

3

14TC

Học phần bắt buộc

12

 

Z05006

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

Z05005

A26001

Tâm lý học sư phạm

2

A05012

Z06003

Quân sự chung*

2

Z06002

A05005

Pháp luật đại cương

2

 

A27004

Xác suất thống kê Toán

3

A27197

A05009

Giáo dục thể chất 2

1

A05009

Học phần tự chọn

2

 

A26028

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy Toán

2

G05097

A27023

Các xu hướng dạy học Toán

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

13TC

Học phần bắt buộc

13

 

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Z05005

A26002

Giáo dục học

3

A05012

A26026

Lý thuyết nhóm

2

A26016,

A26018

A05010

Giáo dục thể chất 3

1

A05009

Z06004

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật*

2

Z06003

F05011

Tiếng Anh 2

3

F05010

5

10TC

Học phần bắt buộc

10

 

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Z05005,

Z05006

A26006

Nguyên lý dạy học Toán

2

A26002

A27001

Lý thuyết vành trường

3

A26026

F05012

Tiếng Anh 3

3

F05011

6

12TC

Học phần bắt buộc

12

 

A26003

Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông

2

A26002

A27007

Hình học Aphin và Euclide

3

A26018

A27016

Anh văn chuyên ngành sư phạm Toán

2

F05012

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

A05003

A26126

Phương pháp dạy học Toán

3

A26006

3

7

13TC

Học phần bắt buộc

11

 

A27009

Hình học vi phân

3

A26018,

A26020

A26014

Thực tập sư phạm Toán học 1

2

A26126

A26022

Tôpô đại cương

2

A26016,

A27197

A26021

Hàm phức

2

A26020

A26031

Tập giảng Toán

2

A26126

Học phần tự chọn

2

 

A27011

Lịch sử Toán

2

 

A27012

Giải tích số

2

A27197

8

10TC

Học phần bắt buộc

8

 

A26010

Thiết kế chương trình Toán

2

A26126

A26024

Độ đo và tích phân Lebesgue

2

A26022

A27008

Hình học xạ ảnh

2

A27007

A26023

Phương trình đạo hàm riêng

2

A26020

Học phần tự chọn

2

 

A27017

Hoạt động dạy và học môn Toán

2

 

A27026

Lý thuyết Galois

2

A27001

9

10TC

Học phần bắt buộc

10

 

A05011

Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT

2

 

A27198

Hình học sơ cấp

3

 

A27006

Đại số sơ cấp

2

 

A26025

Giải tích hàm

3

A26022,

A26024

4

10

11TC

Học phần bắt buộc

9

 

A27028

Giải toán phổ thông

2

 

A27005

Quy hoạch tuyến tính Toán

2

A26018

A27003

Số học

2

 

A26015

Thực tập sư phạm Toán học 2

3

A26014,

A26031

Học phần tự chọn

2

 

A27014

Toán rời rạc

2

 

A27013

Cơ sở hình học

2

 

11

10TC

 

Học phần tự chọn

10

 

A27018

Khóa luận tốt nghiệp Toán học

10

 

A27020

Giải tích lồi

2

A26018,

A26020

A27022

Hình học họa hình

2

A27009

A27002

Môđun trên vành giao hoán

2

A27001

A27024

Maple

2

 

A27025

Giải tích đa trị

2

A26022

A27021

Đại số đồng điều

2

A26018