KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn khóa ngành Tài chính - Ngân hàng

(10/02/2023)

Học kỳ

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

1

(16 TC)

Học phần bắt buộc

16

Z05005

Triết học Mác - Lênin

3

A05005

Pháp luật đại cương

2

F05010

Tiếng Anh 1

3

A05045

Toán kinh tế

2

G05097

Tin học cơ sở

3

A05008

Giáo dục thể chất 1

1*

Z05001

Đường lối Quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

2*

B06001

Kinh tế vi mô

3

2

 (16 TC)

Học phần bắt buộc

14

Z05006

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

F05011

Tiếng Anh 2

3

A05009

Giáo dục thể chất 2

1*

Z05002

Công tác quốc phòng an ninh

2*

A05027

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

B06002

Kinh tế vĩ mô

3

B06004

Nguyên lý kế toán

3

Học phần tự chọn 

2

A05013

Thực hành văn bản tiếng Việt

2

A05014

Logic học đại cương

A05018

Cơ sở văn hoá Việt Nam

3

(16 TC)

Học phần bắt buộc

16

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

F05012

Tiếng Anh 3

3

A05010

Giáo dục thể chất 3

1*

Z05003

Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

3*

B06003

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

B06005

Marketing căn bản

3

B06016

Tài chính - tiền tệ (Lý thuyết Tài chính tiền tệ)

3

B06032

Luật kinh tế

2

4

(16 TC)

Học phần bắt buộc

16

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

B06006

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Z05004

Hiểu biết chung về quân, binh chủng

1*

B06017

Tài chính doanh nghiệp

3

B06008

Quản trị học

3

B26015

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

3

B06072

Kế toán tài chính

3

5

(15 TC)

Học phần bắt buộc

13

Z05008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

2

B07097

Bảo hiểm

2

B06062

Kinh tế lượng

3

B07008

Quản trị tài chính

3

B08010

Kế toán ngân hàng

3

Học phần tự chọn

2

B06069

Tài chính công

2

B06070

Tài chính hành vi

B08019

Khởi sự doanh nghiệp

B07081

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

B08021

Hành vi khách hàng

6

(16 TC)

Học phần bắt buộc

14

B26018

Thị trường chứng khoán

2

B27027

Đầu tư tài chính

3

B07104

Luật ngân hàng

2

B07102

Kiến tập nghề nghiệp

4

B06014

Thuế

3

Học phần tự chọn

2

B06042

Thương mại quốc tế (Giao dịch thương mại quốc tế)

2

B07107

Hành vi tổ chức

B07110

Phân tích báo cáo tài chính

B07079

Thương mại điện tử

B26016

Thống kê doanh nghiệp

(16 TC)

Học phần bắt buộc

9

B06068

Thanh toán quốc tế

3

B07101

Thẩm định tín dụng

3

B07090

Quản trị ngân hàng thương mại

3

B26019

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

2

B07108

Tiếng anh chuyên ngành - TCNH

3

Học phần tự chọn

2

B07106

Luật thương mại quốc tế

2

B07100

Marketing ngân hàng

B07103

Định giá tài sản

B07105

Tín dụng ngân hàng

B08029

Kinh tế phát triển

8

(10 TC)

B28030

Khóa luận tốt nghiệp - TCNH

10

Hoặc

 

B27020

Lập & Thẩm định dự án đầu tư

3

B27022

Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại

3

B27023

Đầu tư quốc tế

2

B27024

Tài chính quốc tế

2