KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


Kế hoạch học tập toàn ngành Công nghệ thông tin

(15/02/2023)

Năm học

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

Ghi chú

1

HK1
13 TC

G06009

Kiến trúc máy tính

3

 

A05027

 Lý thuyết xác suất thống kê Toán

3

 

G05098

Lập trình căn bản

4

 

A05008

Giáo dục thể chất 1

-

 

F05010

Tiếng Anh 1

3

 

HK2
13 TC

Z05001

Đường lối quốc phòng và An ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

-

 

Z05005

Triết học Mác - Lênin

3

 

A05009

Giáo dục thể chất 2

-

 

G06099

Cấu trúc dữ liệu

4

 

G06010

Nguyên lý hệ điều hành

3

 

F05011

Tiếng Anh 2

3

 

HK3
11 TC

Z05006

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

 

G06111

Toán rời rạc - CNTT

3

 

Z05004

Hiểu biết chung về quân, binh chủng

-

 

Z05003

Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn  và sử dụng lựu đạn

-

 

Z05002

Công tác quốc phòng và an ninh

-

 

G06100

Mạng máy tính

3

 

F05012

Tiếng anh  3

3

 

2

HK4
12 TC

Z05007

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

A05010

Giáo dục thể chất 3

-

 

G06101

Lập trình hướng đối tượng

3

 

G06103

Cơ sở dữ liệu

4

 

Học phần tự chọn

3

 

G06122

Mạch và tín hiệu

3

CN1

G06013

Nhập môn Công nghệ phần mềm

3

CN2

HK5

13 TC

G06022

 Java

3

 

G06102

Phân tích và thiết kế thuật toán

3

 

G06024

 Anh văn chuyên ngành CNTT

3

 

G07107

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4

 

HK6

13 TC

G07104

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

 

A05003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

G07110

Lập trình Web

3

 

G26016

Lý thuyết đồ thị

3

 

G26021

Phương pháp nghiên cứu khoa học - CNTT

2

 

3

HK7

15 TC

G07105

Trí tuệ nhân tạo

4

 

G27032

An toàn hệ thống

3

 

A05005

Pháp luật đại cương

2

 

G27050

Niên luận cơ sở - CNTT

3

 

Học phần tự chọn

3

 

G27039

Phát triển phần mềm mã nguồn mở

3

CN2

G27045

Phát triển ứng dụng trên Windows

3

G27044

Phát triển ứng dụng trên linux

3

G07069

Quản trị mạng trên linux

3

CN1

G07040

Quản trị mạng windows

3

G07041

Quản trị mạng

3

 

Z05008

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

 

HK8

14 TC

Học phần tự chọn

12

 

G07106

Thiết kế và cài đặt mạng

3

CN1

G07109

Lập trình mạng

3

G07124

Công nghệ Multimedia

3

G07125

Thiết kế hệ thống nhúng

3

G07084

Xử lý ảnh và thị giác máy tính

3

G26023

Ngôn ngữ mô hình hóa

3

CN2

G07126

Kho dữ liệu và OLAP

3

G07127

Cơ sở dữ liệu NoSQL

3

G07128

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện

3

G28054

Giao diện người - máy

3

HK9
13 TC

G27049

Thực tập nghề nghiệp

4

 

Học phần tự chọn

9

 

G27027

Điện toán đám mây

3

CN1

G07129

Phát triển ứng dụng IoT

3

G07081

Lập trình nhúng

3

 

G07147

Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng

3

G07130

Công nghệ tri thức

3

CN2

G07131

Hệ chuyên gia

3

G07132

Hệ hỗ trợ ra quyết định

3

 

G07108

Hệ thống thông tin địa lý

3

4

 

Học phần tự chọn

14

 

HK10
14 TC

G08058

An ninh mạng

3

CN1

G07138

Công nghệ VoIP

2

G28065

Khai phá dữ liệu

3

G07086

Mạng không dây và di động

3

G07108

Hệ thống thông tin địa lý

3

G07148

Giải quyết và đánh giá hiệu năng mạng

3

G07149

Xử lý dữ liệu lớn

3

G07140

Matlab

2

CN2

G07141

Lập trình Python

3

G07142

Lập trình ngôn ngữ R

3

G07145

Tìm kiếm thông tin

3

G07146

Mô hình hóa quyết định

3

G07150

Lập trình cho thiết bị di động

3

G07084

Xử lý ảnh và thị giác máy tính

3

G07137

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

3

HK11

9 TC

Học phần tự chọn

3

 

G07139

Máy học

3

CN1

G07133

Công nghệ BlockChain

3

G07143

Các công nghệ ứng dụng web

3

CN2

G07144

Kiểm thử phần mềm

3

Học phần tự chọn

6

 

G08057

Quản lý dự án phần mềm

3

CN1

G07145

Tìm kiếm thông tin

3

G07150

Tường lửa

3

G08059

Công nghệ web

3

CN2

G07134

Công nghệ J2EE

3

G08057

Quản lý dự án phần mềm

3

HK 12

10 TC

Học phần tự chọn

10

 

G28051

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

G28052

Tiểu luận tốt nghiệp – CNTT

4

 

G28053

Thương mại điện tử - CNTT

3

 

G08059

Công nghệ web

3

 

G07140

Matlab

3

 

G07151

Quản trị Cơ sở dữ liệu

3

 

G07135

Lập trình cho thiết bị di động

3

 

G07152

An toàn và bảo mật thông tin

3

 

G28061

Lập trình song song

3

 

G07136

Xử lý tiếng nói

3

 

G07124

Công nghệ Multimedia

3

 

G07149

Xử lý dữ liệu lớn

3

 

G07129

Phát triển ứng dụng IoT

3

 

G07139

Máy học

3

 

G07145

Tìm kiếm thông tin

3